Πλαίσιο συνεργασίας

Εμπιστευτικότητα, αμοιβαιότητα, χώρος και χρόνος, οι όροι δεοντολογίας και ηθικής.

Υπάρχει ένα καθορισμένο και σαφές πλαίσιο συνεργασίας που γίνεται αποδεκτό από κοινού για καλύτερα αποτελέσματα.

Σχετίζεται με την εμπιστευτικότητα, την αμοιβαιότητα, την προστασία στοιχείων και δεδομένων, τον χώρο και τον χρόνο, τους όρους δεοντολογίας και ηθικής, τη νομιμότητα.

Ο coach καθορίζει το πλαίσιο, ενημερώνει και ο  πελάτης έχοντας πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση του, συμφωνεί, συναινεί και παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ο coach ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με τις πρακτικές, τα μοντέλα και τις τεχνικές που εφαρμόζει προκειμένου η συνεργασία να είναι αποδοτική.

Ο πελάτης να έχει την ευχέρεια να επιλέξει τι είναι αυτό που του ταιριάζει, ποιου είδους προσέγγιση τον ικανοποιεί βάση της διαφορετικότητας του, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη των αποφάσεων και επιλογών του.

Το πλαίσιο είναι δεσμευτικό και δυναμικό. Βασικό χαρακτηριστικό της συνεργασίας είναι η συνεχής ανατροφοδότηση (feedback).